Algemene voorwaarden

Artikel 1    Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Ondernemer: General Cars & Parts B.V., die producten via haar website aanbiedt,
gevestigd te (1645 VX) Ursem aan het adres Nijverheidsterrein 16, telefoonnummer
072-5020103, faxnummer: 072-5020104, e-mail: info@generalcarsandparts.nl,
ingeschreven bij de KvK 62142526, BTW nummer NL8546822211B01;
2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of  
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3 Niet- consument: de natuurlijke en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
4 Koper: de consument en/of niet-consument;
5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
6 Dag: kalenderdag;
7 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt
om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af
te zien van de overeenkomst op afstand;
9 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van
zijn herroepingsrecht;  
10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen;
12 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.

Artikel 2  Algemeen

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen
ondernemer en koper.
2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan koper ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door koper op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van koper langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Ondernemer en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 Het aanbod

1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2 Het aanbod is vrijblijvend en vervalt indien het product waarop het aanbod
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De ondernemer is
gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
het aanbod door koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten.  
4 Ondernemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de koper
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
7 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor koper duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit
betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen voor consumenten en de prijs exclusief belastingen
voor niet consumenten;
- de kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de koper te raadplegen is;
- de manier waarop koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in
het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen; 
 

Artikel 4 De overeenkomst

1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2 Indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

4 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of koper
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5 De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
van de overeenkomst;
6 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  


Artikel 5 De prijs

1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten diensten niet verhoogd. Niettemin is ondernemer te allen tijde
gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat koper in dat geval gerechtigd is om
de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of
haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is
de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  
4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5 Wanneer een afnemer uit de Europese Unie met zijn zakelijk account een product van
ondernemer aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met
intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC voor
zover daarop een beroep kan worden gedaan.
 

Artikel 6 Conformiteit en Garantie

1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer staat
er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
de wettelijke rechten en vorderingen die koper op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na
levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door koper, noch voor
eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5 De garantie geldt niet indien:
- koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen
van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van
de toegepaste materialen.  
 

Artikel 7 Levering en uitvoering

1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2 Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Koper heeft geen recht op een
schadevergoeding.  
4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan koper geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft koper geen recht op
schadevergoeding.
5 In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag
dat koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan koper of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
 
Uitsluitend van toepassing op bestellingen door consumenten

Artikel 8 Herroepingsrecht

1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.  
2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een
vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product
heeft ontvangen, of:  
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product
heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van
meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.  
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste
zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag
hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4 Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met
alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan
de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Nadat de
consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht
dient de consument het product binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
bedoelde melding retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
verzending. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen
als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan
de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.  
7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
 

Artikel 9 Kosten in geval van herroeping  

1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij
is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ondernemer of
sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 
Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken;
f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 

Artikel 11 Klachtenregeling

1  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
3  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn

van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor beslechting door de rechtbank van het arrondissement waar
ondernemer is gevestigd.
 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op de door ondernemer met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten
overeenkomsten is steeds het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  
2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3 Alle geschillen welke tussen ondernemer en koper mochten ontstaan naar aanleiding
van een door beide partijen afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten
zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de president van
de arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, worden
onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats van het
arrondissement waar ondernemer is gevestigd.

WERELDWIJD VERSTUURD! LET OP ! ALLE GETOONDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

WERELDWIJD VERSTUURD! LET OP ! ALLE GETOONDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

VOOR 17.00 UUR BESTELD VANDAAG VERSTUURD

VOOR 17.00 UUR BESTELD VANDAAG VERSTUURD

MEER DAN 10.000 PRODUCTEN OP VOORRAAD

MEER DAN 10.000 PRODUCTEN OP VOORRAAD